Mae Prifysgol Caerdydd yn arwain prosiect ymchwil cydweithredol (gyda Phrifysgolion Abertawe, Bangor a Chaerhirfryn) â’r nod o adeiladu CorCenCC: Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes. Casgliad o ddata iaith lafar, ysgrifenedig a digidol yw corpws sy’n gallu helpu rhoi ciplun o iaith fel y mae’n cael ei defnyddio mewn gwirionedd.

Y bwriad yw bod corpws CorCenCC ar gael yn rhwydd ar-lein ar sail ffynhonnell agored fel cronfa ddata gyfrifiadurol chwiliadwy i unrhyw un sy’n dymuno ei ddefnyddio.

Noder:

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, ymholiadau neu broblemau am hyn, cysylltwch â: CorCenCC@caerdydd.ac.uk. Ceir rhagor o wybodaeth am y prosiect ar wefan CorCenCC: http://sites.cardiff.ac.uk/corcencc/.


Defnyddio fy nghyfraniadau:

Mae’r ymadrodd “fy nghyfraniadau” yn golygu unrhyw recordiadau sain/fideo, gweithiau llenyddol, gweithiau dramatig ac unrhyw weithiau hawlfraint eraill sy’n fy nghynnwys i a/neu wedi eu creu gennyf i a/neu unrhyw berfformiad gennyf i o unrhyw recordiadau, gweithiau llenyddol, gweithiau dramatig a gweithiau hawlfraint eraill. Rwyf yn cydnabod y bydd corpws CorCenCC o fudd i mi ac rwyf yn rhoi i Brifysgol Caerdydd a’i holynwyr, trwyddedigion ac aseinïaid yr hawl i ddefnyddio fy recordiadau sain/fideo a/neu destunau ysgrifenedig a/neu ddigidol a’r holl fetadata cysylltiedig (h.y. data yn ymwneud â data), i gynnwys fy nghyfraniadau (allai gael eu trawsgrifio a/neu eu hail-recordio (yn achos y recordiadau) a/neu eu golygu a/neu eu cyfuno â deunyddiau eraill) yng nghorpws CorCenCC, ac i ddefnyddio corpws CorCenCC a/neu unrhyw ran ohono a’i wneud yn hygyrch drwy unrhyw ffordd yn fyd eang am gyfnod llawn yr hawlfraint yn fy nghyfraniadau.

Rwyf yn rhoi fy nghaniatâd, ac yn cadarnhau caniatâd yr holl berfformwyr i Brifysgol Caerdydd a’i holynwyr, trwyddedigion ac aseinïaid, yn ogystal ag unrhyw ganiatâd arall sydd ei angen yn gyfreithiol er mwyn awdurdodi defnyddio fy nghyfraniadau yn y modd a nodir uchod.

Rwyf yn ildio (cytuno i beidio â mynnu) fy holl hawliau moesol y gallaf gael hawl iddynt nawr neu yn y dyfodol mewn perthynas â defnyddio fy nghyfraniadau yn y modd a nodir uchod. (Mae hawliau moesol yn cynnwys yr hawl i gael fy enwi fel awdur cyfraniadau, yr hawl i beidio â chael fy enwi fel awdur cyfraniadau pobl eraill a’r hawl i wrthwynebu newidiadau i gyfraniadau – byddai’n anodd defnyddio cyfraniadau yng nghorpws CorCenCC pe byddai’r hawliau hyn yn cael eu gweithredu.)

Rwyf yn datgan: